Antwoorden op vragen gesteld tijdens de informatieavond van 18 februari 2021

Hieronder staan de grootste deel van de vragen die in de chat zijn gesteld tijdens de bewonersavond van 18 februari 2021. De antwoorden komen eronder te staan als u op de vraag klikt.

Aan welke maatschappelijke doelen in Culemborg kunnen de windmolens nu precies gaan bijdragen?

Het is aan de algemene ledenvergadering (ALV) van Vrijstad Windwinning om te bepalen aan welke maatschappelijke doelen de meeropbrengsten van het windpark kunnen bijdragen. De uit het project beschikbare gelden worden verder in overleg met direct belanghebbenden besteed. Welke doelen daarbij worden betrokken, is afhankelijk van de input en wensen van deze stakeholders. Leden van coöperatie Vrijstad Windwinning kunnen voorstellen doen hoe we het beste zo veel mogelijk Culemborgers laten profiteren, mocht er sprake zijn van meeropbrengsten.

Wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? Wie heeft de regie, ook als de turbines er uiteindelijk staan? Is er zekerheid dat de regie in 'Culemborgse handen' blijft? (Macht van Eneco? Aandeelhouders? enz.)

Het project is een samenwerking tussen twee initiatiefnemers: coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco. 50% van de windmolens komen in Culemborgse handen (via de coöperatie), de andere 50% in handen van Eneco.  De coöperatie heeft het volledig eigenaarschap over zijn aandeel van het windpark en Eneco over haar aandeel. We hebben als partners dus ook samen de regie over het hele windpark. We hebben er allebei belang bij dat het windpark ‘draait’ zoals we hebben afgesproken met elkaar en de mensen in Culemborg.

Jullie zeggen zelf, dat je niet weet waar je je aan moet houden. Is het dan niet het beste om even te wachten tot je het wel weet?

De Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid om de normen te stellen waar ons project zich aan moet houden. Hieraan houden we ons dan ook. De door ons gemaakte opmerking verwijst naar de vele onderzoeken die gepubliceerd worden en die wij tot ons nemen. Het is niet aan ons om ze te beoordelen.

Waarom schuilt iedereen zich achter landelijke regels van 29 die inmiddels ruimschoots achterhaald zijn?

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Overheid de normen zo vaak als nodig aan te passen en te beoordelen of deze al dan niet achterhaald zijn.

Hoe worden lokale aannemers en bedrijven betrokken in het project?

Alle lokale ondernemers die een rol willen spelen kunnen dat ons nu al laten weten.  Van aannemers bij het grondwerk tot herinrichting van de natuur. Vervolgens vragen wij het uit te voeren werk uit bij meerdere partijen en wordt de meest passende partij geselecteerd.

Wat is SDE?

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is een subsidie van de Rijksoverheid zolang het nog duurder is om duurzame energie op te wekken dan fossiele energie.

Kunnen we straks gratis elektrische auto's opladen bij die molens?

Leuk idee! We gaan de haalbaarheid hiervan onderzoeken.

Waarom is Eneco de organisator van deze sessie? Is hier geen risico van belangenverstrengeling?

Het project is een samenwerking tussen Eneco en coöperatie Vrijstad Windwinning. In het partnership maken we gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Zo heeft Eneco bijvoorbeeld de mogelijkheid om een professionele onlinebijeenkomst als deze te organiseren. In het project zit een 50% belang voor Culemborg (Vrijstad Windwinning) en 50% belang voor Eneco. Daarom voorzien wij geen belangenverstrengeling.

Kunnen er geen excursies gehouden worden naar vergelijkbare windparken met mensen die erg ongerust zijn?

Eind 2019 hebben we een windpark Autena in Vianen bezocht: https://windwinningculemborg.nl/windwinning-culemborg-houdt-open-dag-op-23-november/ Omdat het een goed beeld geeft en we vaker de vraag krijgen om een windpark te bezoeken, nemen we dit zeker mee in de plannen voor de komende maanden.

Welk aandeel leveren de 6 turbines van het totale energieverbruik van Culemborg in 2030?

Voor de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid is gebruik gemaakt van de gegevens uit 2015. Het totale energieverbruik van Culemborg was toen 493 GWh (GigaWattuur). Met een verwachte opbrengst van 150 GWh is het aandeel duurzame opwek van het voorgestelde windpark dus ongeveer 30% van het verbruik in 2015. Ondanks de energiebesparing die we als stad willen realiseren verwachten we dat de energiebehoefte in 2030 eerder meer dan 493 GWh is dan minder. Het percentage van 30% is dus eerder aan de hoge dan aan de lage kant. Kortom, ook als dit windpark er komt dan moeten we nog zo’n 70% of meer energie uit andere bronnen halen.

Waarom accepteren we zoveel hinder van Schiphol en zo weinig van windturbines? De norm voor windturbines zijn nota bene al strenger dan voor luchtvaart, terwijl de luchtvaart onze planeet schade berokkent en windenergie juist goed is voor onze planeet?

Dit is geen vraag aan de initiatiefnemers. Dit is een opmerking, maar wel een fijne!

Culemborgse Courant is helaas een weinig betrouwbaar medium, waarom niet huis aan huis een uitnodiging?

Uitnodigingen voor informatieavonden zijn huis aan huis verspreid binnen het gebied dat begrensd wordt door de Parallelweg West, Zeedijk, Busterweg, Daam van Dijkweg, Rietveldseweg/Wethouder Schoutenweg, Laan naar Parijsch, Dieselweg, Rolweg en Beesdseweg en via de gemeentepagina in de Culemborgse Courant.

De Culemborgse Courant wordt (als het goed is) huis aan huis verspreid en goed gelezen.  Naast de berichtgeving hierin heeft er communicatie met direct belanghebbenden in en rond het plangebied plaatsgevonden via de Gebiedstafel en Nieuwsbrieven. Hiervoor kan je je opgeven via deze link. Via social media als LinkedIn en Twitter zijn er ook berichten verspreid en heeft de Energiewinkel haar deur (tijdelijk alleen op afspraak) altijd open staan.

Hoe zijn de ondernemers betrokken?

De ondernemers op Pavijen zijn bij het begin van de Gebiedstafel in september 2019 betrokken via de Stichting Pavijen en de KCB.

Waarom zijn bedrijven niet bedrijf aan bedrijf geïnformeerd. Dit is blijkbaar wel bij woningen gebeurd. Bedrijven waren niet geïnformeerd.

Alle Culemborgse bedrijven zijn betrokken via de Stichting Pavijen en de KCB. Uitnodigingen voor informatieavonden zijn huis aan huis verspreid binnen het gebied dat begrensd wordt door de Parallelweg West, Zeedijk, Busterweg, Daam van Dijkweg, Rietveldseweg/Wethouder Schoutenweg, Laan naar Parijsch, Dieselweg, Rolweg en Beesdseweg.

Kunnen jullie toelichting geven over het proces aan de gebiedstafels? We kunnen daar veel over lezen en horen, daar zijn aantal scenario's gepasseerd, iedereen vindt het spijtig dat een alternatief x het niet haalt en dan stopt het proces.

De Gebiedstafel is in september 2019 opgericht mede op initiatief van omwonenden. Doel was en blijft om de stakeholders in het gebied structureel te betrekken bij het project van de ontwikkeling tot en met de exploitatie. Aanvullend is als doel gesteld te komen tot een Voorkeursalternatief. In de periode tot juni 2020 zijn de alternatieven besproken alsmede diverse varianten daarop. Sommige varianten zijn ook afgevallen omdat die voor de leden van gebiedstafel niet wenselijk waren. Naar aanleiding van de gesprekken in de gebiedstafel hebben we bijvoorbeeld de slagschaduw teruggebracht naar maximaal 30 minuten op gevoelige objecten. Uit de gesprekken in de gebiedstafel weten we ook welke opstelling meer hinder en welke opstelling waarschijnlijk minder hinder oplevert. In de keuze van het huidige voorstel hebben we daar weldegelijk rekening mee gehouden. Het is inderdaad helaas niet gelukt om tot een voorstel te komen voor een windpark waar alle stakeholders zich in konden vinden. In de toekomst zien wij onderwerpen die we graag verder invulling geven met alle stakeholders in het gebied. Zodra er bij de stakeholders draagvlak om verder te gaan met de Gebiedstafel zullen wij dit weer opstarten. Waarbij ook vertegenwoordigers van nieuwe stakeholders welkom zijn.

Hoe zit het met de participatie in Parijsch?

• Waarom zijn er geen bewoners vanuit de wijk Parijsch uitgenodigd voor de gebiedstafel? Ik verwacht hier heel veel overlast.
• Waarom is de wijk Parijsch niet actief betrokken bij de gebiedstafels?
• Hoorde ik u nu goed zeggen “omwonenden tot aan de Wethouder Schoutenweg” zijn betrokken? Arjen heeft het over omwonenden, hoeveel mensen zijn er geraadpleegd buiten de inwoners van t Veld?
• Hoe kun je spreken van participatie van de inwoners als zij niet worden gehoord/ niet eerder zijn gehoord? (En nee, dan bedoel ik niet de bewoners in t Veld, maar breder: de impact van dit park zal voor hoog zijn voor veel inwoners van vele wijken)
• Gebiedstafels hebben niet geleid tot goede burgerparticipatie, dat heeft de wethouder zelf aangegeven: Parijsch is onvoldoende gehoord. Nota bene de grootste groeiwijk. Hoe is dat mogelijk?
• Er is niet vooraf gezegd dat een wijkverenging als randvoorwaarden zou worden gehanteerd als criteria om een gesprekspartner te zijn. Waar komt dit vandaan? Staat niet in de windvisie, daar wordt gesproken over draagvlak.

We hebben aansluiting gezocht bij de wijkverenigingen die bij de gemeente of ELK Welzijn bekend waren. Tijdens de oproepen tot deelname aan de gebiedstafel tijdens de informatiebijeenkomsten in 2017, 2018 en 2019 hebben zich helaas geen bewoners uit Parijsch gemeld om actief hieraan deel te nemen.

Uitnodigingen voor informatieavonden zijn huis aan huis verspreid binnen het gebied dat begrensd wordt door de Parallelweg West, Zeedijk, Busterweg, Daam van Dijkweg, Rietveldseweg/Wethouder Schoutenweg, Laan naar Parijsch, Dieselweg, Rolweg en Beesdseweg en via de gemeentepagina in de Culemborgse Courant.

We willen graag verder gaan met de Gebiedstafel. Er is genoeg te bespreken de komende tijd. Als er zich een of andere vorm een groep van bewoners in Parijsch ontstaat, zijn vertegenwoordigers van die groep zeker welkom daarbij.

Ik hoor niemand over de voorwaarden noemen waar de gemeente aan zou voldoen in het proces, namelijk de gedragscode NWEA; het participatieplan is al niet gemaakt; daardoor kan je nu ook niet terugvallen op gemaakte afspraken.

Het project voldoet aan de NWEA-gedragscode. Er is een participatieplan gemaakt.  Mocht je interesse hebben in het participatieplan, stuur dan een mail naar info@windwinningculemborg.nl

Voelen, ziek kunnen worden vanwege hun negatieve gevoel. Bewezen is ook dat wie zich betrokken voelt, van dezelfde zaken geen negatieve effecten ondervindt. Hoe proberen we de mensen te betrekken?

Participeren kan door betrokken te zijn bij het proces zoals via de Gebiedstafel, lid te worden van Vrijstad Windwinning en Betuwestroom af te nemen. Via de Algemene Leden Vergadering van Vrijstad Windwinning kan je meepraten en -beslissen over alle fasen van het project.

Is er veel animo m.b.t. de participatie? Hoeveel geïnteresseerde zijn er?

Het project is nog niet in de fase om mensen uit te nodigen financieel te participeren in het windpark. Dat kan pas als alle gegevens voor de business case alsmede het rendement bekend zijn. De actieve ledenwervingscampagne gaat dus nog starten. De huidige leden van coöperatie Vrijstad Windwinning zijn vooral mensen die het project een warm hart toedragen en betrokken willen zijn bij het project. Als je geïnteresseerd bent in financiële participatie, het project een warm hart toedraagt of betrokken wilt zijn bij het verder ontwikkelen van het project, meld je dan! (info@windwinningculemborg.nl) Als we kijken naar projecten in de regio, zoals Betuwe Wind, dan hebben we positieve verwachtingen. Bij Betuwewind is het vrij makkelijk gelukt om het benodigde eigen vermogen op te halen.

Mag iedereen lid worden van de coöperatie?

Ja, iedereen in Culemborg en omstreken kan lid worden van Vrijstad Windwinning.

Zoals al eerder gevraagd, om welke bedragen gaat het concreet in het eerlijk delen verhaal? (Percentages zeggen helemaal niets!)

De bedragen bij Eerlijk Delen hangen af van het aantal windmolens, de hoogte ervan en het aantal megawatt (opgesteld vermogen). Daarom worden de bedragen bekend als de vergunning is verleend en de windmolens zijn besteld. Het gaat nu om de manier waarop we de opbrengsten willen verdelen. Deze manier van verdelen is uniek in Nederland en op meerdere vlakken eerlijker verdeeld over de mensen die te maken krijgen met het effect van windmolens.

Hoe laat je heel Culemborg participeren in de winst i.p.v. alleen de mensen die hier direct in investeren?

Participeren kan door betrokken te zijn bij het proces zoals de Gebiedstafel, lid te worden van Vrijstad Windwinning en Betuwestroom af te nemen. Via de Algemene Leden Vergadering van Vrijstad Windwinning kan je meepraten en -beslissen over alle fasen van het project. Lidmaatschap aan Vrijstad Windwinning hoeft dus niet alleen te gaan om investeren. Als lid volg je van dichtbij de ontwikkelingen en kun je aansturen op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de eventuele meer opbrengsten voor de hele stad.

Wie bepaalt de hoogte van de kosten voor de netaansluiting? Is dat Eneco?

Het landelijk netwerk van netaansluitingen wordt door andere bedrijven dan energiebedrijven verzorgd. De Netbeheerder in Culemborg (Liander of Stedin) bepaalt de kosten van de netaansluiting. We verwachten dat die kosten te zijn er tijd hoger uitvallen dan in nu 2021

Over hoeveel jaar moet de financiële bijdrage verdeeld worden?

De financiële bijdrage aan het gebied is opgebouwd uit verschillende componenten. Sommige betreffen eenmalige bijdragen, andere een jaarlijkse gedurende vijftien jaar. De besteding van het bedrag is nog niet bepaald. Het idee is nu dat de Gebiedstafel daarbij een bepalende rol speelt.

Wat houdt 50% participatie in? Helft winstdeling?

50% participatie houdt in Culemborg in dat 50% van het eigendom in handen is van Vrijstad Windwinning (waar iedereen lid van kan worden). Over die 50% komt 100% van de inkomsten ten goede aan o.a. de investeerders in het project. Als er geld overblijft dan zal de ALV van de coöperatie beslissen wat er mee gebeurt.

Als er geen businesscase is, hoe kan je dan winst uitkeren?

Als er geen business case is (met andere woorden: het project is niet rendabel en kan de rente op de leningen niet terugbetalen) dan komt er geen project en logischerwijze geen winstuitkering.

Hoe kun je dan vragen om te investeren, als rendement nog helemaal niet duidelijk is?

Op het moment dat de vraag er ligt om financieel te investeren in het project zijn alle benodigde gegevens bekend en is ook het rendement duidelijk. Op dat moment is er een vergunning, is de SDE++ bekend en weten we welk type windmolen geplaatst wordt. Dan kunnen we berekenen hoeveel stroom wordt geproduceerd en zijn alle kosten bekend. Daaruit volgt dan het rendement.

Als de molens nauwelijks winstgevend zijn, waarom ze dan toch bouwen?

Ook als ze nauwelijks winstgevend zijn dan leveren ze nog schone energie op en daarmee milieuwinst.

Definitie 'omwonende'? Op hoeveel afstand tot een turbine wonend? Een straal van hoeveel meter rondom een turbine? Dit i.v.m. de 'schadeloosstelling' of 'vergoeding' voor hen? Voor wie precies? Ook incl. hen die ten zuiden v.d. molens wonen, buiten Culemborg?

Het gesprek over aan wie precies een vergoeding wordt betaald in de toekomst is nog niet gevoerd. We willen dat doen in een vervolg van de Gebiedstafel. In elk geval spelen de gemeentelijke grenzen daarbij geen rol.

Als ik het goed begrijp dan is er niets mogelijk om omwonenden tegemoet te komen qua Lden, aantallen en hoogte door de business case?

Het is mogelijk om de omwonenden op deze vlakken tegemoet te komen en is ook het onderwerp waarover is gesproken aan de Gebiedstafel. Alleen de wens om naar 42 dB Lden te gaan kunnen we niet realiseren. Ook het alternatief met 4 en met 5 turbines (bij de laagste variant) is niet haalbaar gebleken.

Is leefbaarheid voor bewoners geen criterium?

Leefbaarheid is een criterium en wordt door de gemeente meegewogen in haar belangenafweging om als lokale overheid energieneutraal te willen zijn.  De gemeenteraad zal zich daarover buigen.

Vinden jullie het niet immoreel om rendement te maken ten koste van overlast voor omwonenden en inwoners van Parijsch?

De hinder voor inwoners van Parijsch is zeer beperkt. Er valt maximaal 30 minuten slagschaduw per jaar op gevoelige objecten als woningen en het geluid van de omliggende wegen zal naar verwachting sterker zijn dan van de windmolens die op zo’n 2 km van de wijk komen. Voor ons is het ook belangrijk dat we duurzame energie gaan opwekken in Culemborg. Zodat we in 2040 net zoveel energie opwekken als dat we als inwoners en bedrijven in Culemborg nodig hebben. De vraag is wat we er als stad voor over hebben om windmolens te plaatsen en op die manier een groot deel van de benodigde energie te verduurzamen en om de doelstellingen waaraan de gemeente en de Rijksoverheid zich heeft gecommitteerd te halen. Op lokaal niveau maakt de gemeenteraad rond de zomer de afweging.

Geluid van een autoweg of straat is anders dan 24/7 geluid van een windmolen. En daarnaast: waarom deze hoge molens: draaien langzamer en maken meer lage frequentiegeluid. Hoe gaan jullie om met deze onzichtbare vorm van geluid en de impact op de gezondheid?

Zodra de daartoe aangewezen instanties vaststellen dat er een direct verband is tussen (laagfrequent) geluid en gezondheid is het aan de Nederlandse overheid de huidige normen tegen deze bevindingen aan te houden en eventueel bij te stellen. Wij houden ons aan de normen die gelden bij verlening van de vergunning. Het RIVM en GGD zijn de organisaties die we nauw in de gaten houden op het gebied van geluid en gezondheid. Overigens is bij metingen bij hoge molens in Drenthe geen laagfrequente bromtoon aangetroffen.

Als de beloofde waarden m.b.t. de slagschaduw de door jullie gestelde grenzen overschrijdt, wat zijn dan onze mogelijkheden om er iets aan te doen?

Het controlerend orgaan is de Omgevingsdienst Rivierenland die naar aanleiding van een melding gaat handhaven. Die handhaving vindt plaats langs de wettelijke normen. Over de toegezegde maximaal 30 minuten die lokaal is afgesproken (die verder gaat dan de wettelijke normen) is er direct contact tussen de omwonenden en de initiatiefnemers. Zo hebben we de snelste manier om te weten waar het beter kan en vinden we zo snel mogelijk een oplossing.

Als de coöperatie stillere molens wil, komen die er dan?

Zowel Vrijstad Windwinning als Eneco streven ernaar om binnen de mogelijkheden de meest stille windmolens te plaatsen die haalbaar zijn.

We horen 's nachts de kleine windmolens nu al, laat staan de 6 grote broertjes...

De huidige windmolens zijn oude molens uit 2005. Windmolens uit die tijd maken relatief veel geluid. De technologie maakt grote stappen op dit gebied en de huidige molens zijn een stuk stiller. De verwachting is dat nieuwe turbines minder geluid maken dan de huidige. Bovendien gaan we kijken of we de drie oude molens weg kunnen laten halen. Zie ook het volgende plaatje (sheet 26 uit de presentatie van Marc Noël de Wild):

Betekent 30 minuten slagschaduw dat u de industriële turbines de hele winter volop laat draaien wat weer andere problemen geeft?

De windmolens draaien als er wind is en er geen of weinig slagschaduw voorkomt op gevoelige objecten zoals woningen. Lees hier meer over slagschaduw en geluid.

Wat is het duurzaamste alternatief?

Als het duurzaamste alternatief het plan voor het windpark betreft dat de meeste Gigawatt uur (GWh) opwekt, dan is het Voorkeursalternatief het meest duurzame alternatief.

Wat is de definitie van 'waar mogelijk', waar is dit afhankelijk van?

Waar mogelijk is afhankelijk van de technische mogelijkheden en de kosten daarvan.

Is een lokale coöperatie wel nodig? Waarom het produceren van elektriciteit niet overlaten aan energiebedrijven op basis van goede regelgeving?

Een lokale coöperatie is gewenst door de gemeenteraad vanuit hetzelfde doel als waarvoor de coöperatie Vrijstad Windwinning is opgericht: om de lokale energieopwekking en -levering zelf te organiseren en er op deze wijze zoveel mogelijk baat bij te hebben.

In de windvisie van de gemeenteraad stonden molens met een lagere hoogte dan 180 m ashoogte (270m tiphoogte). Ik meen 120m ashoogte (180m tiphoogte). Wat is nu precies het plan en waarom?

In de windvisie is uitgegaan van de windmolens die in 2017 leverbaar waren. In ons project vragen we vergunning aan voor windmolens die bij de bouw leverbaar zijn (2024-2025). In de tussenliggende 7 jaar gaat de ontwikkeling met sprongen vooruit. Arjen Schamhart en Marc Noël de Wild legden beiden het plan uit in hun presentatie.

Waarom is business case nu zo prominent aan de orde? Is dit beleid niet te veel gericht op business case i.p.v. maatschappelijke doelen?

en…
Waarom staan de financiële middelen voor windwinning boven de problemen die worden gecreëerd qua gezond en overlast? Geeft dit aan dat commercieel gedreven is?

Het eventuele ontwerp van het windpark is gestoeld op de energiebehoefte van Culemborg, de wens van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn en de huidige regelgeving. Bij het ontwikkelen van windenergie hanteren wij ook maatschappelijke doelen. Bij de afweging tussen alternatieven noemen wij dat ‘de sociale component’. Een van de drie kaders waarbinnen wij keuzes maken voor windwinning. Of het project rendabel is vormt ook een afweging bij het besluit welke vorm het windpark gaat krijgen – we kunnen het park niet neerzetten als we de rente op de leningen ervoor niet kunnen betalen. Het laatste kader is de MER (voor de milieueffecten). Deze kaders vormen een samenhangend geheel.

'Omwonenden komen er het beste uit bij het voorkeursalternatief?' zegt Arjen, maar half Culemborg heeft impact van deze windmolens, hoe zijn zij dan meegenomen?

Het voorkeursalternatief levert de meeste groene stroom op, geeft de minste hinder en levert de hoogste financiële bijdrage op voor het gebied. De gedachtegang van het project is om de opbrengst zo eerlijk mogelijk te verdelen over de mensen voor wie de windmolens impact hebben. Dus de meeste opbrengsten gaan naar de mensen in het plangebied, zo eerlijk mogelijk over ALLE mensen in het plangebied. De eventuele meeropbrengsten kunnen we nog op verschillende manieren laten terugvloeien naar de stad. Leden van coöperatie Vrijstad Windwinning kunnen voorstellen hoe we het beste alle Culemborgers laten profiteren, mocht er sprake zijn van meeropbrengsten. Het is goed om te weten dat de opbrengsten uit een windpark nog onzeker zijn en onder druk staan.

Is het verhogen van de bestaande drie windmolens - om meer MWh te produceren - ook een optie?

Deze vraag kan je het beste stellen aan de eigenaren van dit windproject (de Windcentrale). Zover wij weten kunnen de bestaande windmolens niet verhoogd worden binnen de bestaande vergunning. De afstand tussen de windmolens en de huizen is daarvoor te klein.

Er was draagvlak voor 3 tot 4 molens in het gebied. Nu niet meer doordat jullie dit plan doorduwen. Wat is jullie minimale plan?

Er was draagvlak voor 3 tot 4 molens bij één stakeholder aan de Gebiedstafel met een aantal daarbij gestelde voorwaarden. Het ultieme doel van de leden van de Gebiedstafel was om te komen tot een plan met consensus waarin alle stakeholders zich kunnen vinden. Helaas is dit niet gelukt. Een windpark met 3 turbines of 4 onder stringente voorwaarden is niet haalbaar. Er is geen minimaal plan. We bekijken vanuit verschillende nuances naar het aantal, de hoogte en de opstelling van het windpark. Het plan is een overweging tussen energieopwekking, regelgeving, sociale component, business case en effect op het milieu.

De keuze om voor hoog te gaan i.p.v. veel windmolen is gebaseerd op een enquête die zeer beperkt bekend was onder bewoners. Is het nog mogelijk om deze keuze te heroverwegen?

Liever minder en hogere windmolens is zowel uit een motie van de gemeenteraad en de enquête naar voren gekomen als ook uit de gesprekken aan de Gebiedstafel. Er spelen nog meer ontwikkelingen een rol in de keuze voor wat hogere molens. In de presentatie van Marc Noël de Wild (sheet 26) kan je aflezen dat lagere windmolens bijvoorbeeld niet per definitie minder geluid maken. Het effect van slagschaduw is niet anders bij lage of hoge windmolens want maximaal 30 minuten per jaar geldt in beide gevallen voor gevoelige objecten zoals huizen. Ook de milieueffecten alsmede de energieopbrengst spelen een rol. Een hoge windmolen wekt meer dan het dubbele aantal Gigawatt uur (GWh) op ten opzichte van een kleine. Waardoor je minder molens nodig hebt om voldoende energie op te wekken die de inwoners en bedrijven in Culemborg nodig hebben in 2040. Tot slot blijkt uit het natuuronderzoek dat vogels makkelijker onder de wieken van hogere windturbines door vliegen.

"Als het windpark doorgaat", er is dus nog een weg terug mogelijk?

Het is aan de gemeenteraad of er het bestemmingsplan wordt gewijzigd voor het windpark. Als de vergunning verleend is wordt het windpark gerealiseerd.

Waarom is variant N320 niet mogelijk?

We hebben die variant onderzocht en die bleek én meer overlast te veroorzaken én minder stroom te produceren. De rapportage kan je lezen via https://windwinningculemborg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Overzicht-Opstelling-N320B.pdf.

Waarom hebben jullie ondanks alle weerstand en de vele zienswijzen toch dit plan ingediend?

en…
Er zijn zoveel zienswijzen, de businesscase staat onder druk. Het is passen en meten en mitigeren. Volgens mij moet je de conclusie trekken dat het niet haalbaar is, eens?

Culemborg wil in 2040 net zoveel energie opwekken als haar inwoners en bedrijven gebruiken, zodat wij als gemeente een neutrale ‘footprint’ hebben. De gemeente wil dat ook met windenergie doen. Bij veel windparken is er weerstand en worden er zienswijzen ingediend. Hoewel de hoeveelheid niet alles zegt, het gaat zeker ook om de inhoud van de zienswijzen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel zienswijzen ingediend die hetzelfde zijn. Naast de geluiden van degene die weerstand bieden, staan de geluiden van degene neutraal zijn en ook geluiden van voorstanders van dit plan. Dit alles wordt bij elkaar gebracht en door de gemeenteraad meegenomen als zij de verschillende belangen gaat afwegen. Wij hebben op basis van alle informatie die met ons is gedeeld, adviezen die zijn gegeven en aanpassingen in het plan die daarop zijn gemaakt het alternatief ingediend waarvan wij denken dat het de (duurzame) belangen van Culemborg het beste dient.

Is er iets bekend van vogelslachtoffers bij Deil en Avri?

Windpark Avri kent maximaal 60 vogelslachtoffers  per jaar (3 windmolens). Windpark Deil is groter en daar worden maximaal 165 vogelslachtoffers per jaar geteld (11 windmolens).

Hoeveel vogels worden er op jaarbasis gedood door de molens?

Op basis van ervaringen met andere binnenlandse windparken zijn dat 15 vogels per windmolen per jaar, dus 90 per jaar voor een windpark van 6 windmolens.

Is er ook bekend hoeveel diersoorten er dreigen uit te sterven als gevolg van klimaatverandering?

Diersoorten die leven in de meest extreme omstandigheden zoals de Noord- of Zuidpool, op bergtoppen of Pacifische eilanden zijn als eerste het slachtoffer. Een recente studie geeft aan dat zomervogels ook eerder slachtoffer worden dan wintergasten. Wat dat betreft is het tegengaan van klimaatverandering een opgave voor iedereen op deze planeet.

Hoe gaan vliegende beesten om met de turbulentie die de windmolens veroorzaken?

Vogels zijn over het algemeen krachtig genoeg om door te vliegen. Voor vleermuizen geldt dat zij slachtoffer kunnen worden vanwege turbulentie. De invloed van turbulentie is onderzocht in de milieueffectrapportage en het natuuronderzoek en deze hebben geen effect op de ‘gunstige staat van instandhouding’ zoals dat heet.

Over de vleermuizen, is er in de aanvaaringsslachtoffers ook het imploderen van de vleermuizen meegenomen? Aangezien hun longetjes niet tegen de drukverschillen kunnen..?

Het klopt dat vleermuizen last kunnen hebben van turbulentie. Alle vormen van aanvaringsslachtoffers, zoals vogels en vleermuizen, zijn meegenomen in de berekeningen van het milieueffect. Daaruit blijkt dat het effect van de turbines op vleermuizen zeer beperkt is.

Klopt het dat er minder vogels tegen windmolens aanvliegen als er één zwarte wiek is? Zou dit niet een goede optie zijn?

Dat klopt, maar dat volgt wel uit studies in Scandinavië met kleinere en daardoor sneller draaiende windmolens. Bij hogere molens vliegen meer vogels onder de wieken door en zijn de wieken beter zichtbaar doordat ze rustiger draaien. Een eerste studie naar het effect van een zwarte wiek in Nederland zal hopelijk binnenkort in Groningen starten. We zullen de resultaten daarvan volgen.

Waarom schaden jullie de kernwaarden van het inundatiegebied, t.w. open, groen, rust en duisternis met enorme asfaltering, hekken, lawaai, toegangswegen?

Het inundatiegebied is eigenlijk het enige gebied dat voor windwinning in aanmerking komt, waarbij het niet is gezegd dat wegen die nodig zijn voor onderhoud aan de turbines openbaar toegankelijk worden. Ook voor de hekken is een plan om deze aan het zicht te onttrekken. De afweging tussen de kernwaarden van het inundatiegebied en de doelen van de Windvisie zal in de gemeenteraad plaatsvinden.

Natuurcompensatie buiten het plangebied. Maar wèl op Culemborgs grondgebied neem ik aan?

Ja, wel op Culemborgs grondgebied. De voorkeurslocatie van de gemeente en de NVWC ligt langs de Diefdijk.

Wat kunnen de windturbines bijdragen aan natuurverbetering in het gebied?

De natuur die verdwijnt voor de windmolens wordt gecompenseerd. Als het gaat om Gelders Natuurnetwerk betreft het een compensatie van 200%. Verdere natuurverbetering kan gefinancierd worden uit de bijdrage uit de opbrengsten van de windmolens aan het gebied.

Hoe kunt u zeggen dat het verschil niet groot is als deze turbines buiten alle verhoudingen groot zijn. wat is de waarde nog die aan dit gebied is gegeven in de cultuurhistorische waardenkaart?

Voor het project is een range van hoogtes van windmolens onderzocht. Op de provinciale cultuurhistorische waardenkaart is het plangebied ‘waardevol open komgebied’. Hierin is bebouwing niet toegestaan, met uitzondering van windmolens vanwege hun bijdrage aan de duurzame energiewinning. De windmolens vormen door hun maat, schaal en hoogte een nieuwe laag in dit landschap. Echter, voor de beleving in het landschap is het verschil tussen bijvoorbeeld 140 en 180 meter gering. Kijk maar eens naar het verschil in deze visualisatie bij een ashoogte van 140 en van 180 meter.

Is een misschien toekomstig werelderfgoed belangrijker dan de Culemborgse bevolking?

Het kiezen van de beste plek voor het opwekken van duurzame energie doen we uiterst zorgvuldig. Zowel de belangen van de omgeving als de status van Werelderfgoed worden meegewogen.

Erfbeplanting neerzetten om zicht weg te nemen? Hoe werkt dat bij turbines van 270 m?!?

Windmolens van deze schaal en maat zijn zichtbaar  in het landschap. Wel kan door op strategische plekken beplanting te positioneren het zicht op de windmolens worden verzacht. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een laan of erfbeplanting vlakbij een woning vermindert  het zicht op een verder weg gelegen windmolen, zoals vanuit Culemborg de windmolens veelal wegvallen achter de bomen langs de N340.

Werd er nu echt gesproken over het wegwerken van hekwerken? Die vallen toch in het niets bij die windmonsters?

Bij het plaatsen van windmolens wordt eerst naar de grote schaal gekeken. Bijvoorbeeld de locatie van de windmolens en de opstelling in een lijn of een vlak. Op het laagste detailniveau wordt ook gekeken naar de inpassing op het maaiveldniveau. Daar valt ook de concrete inrichting van de voet van de windmolen onder.

Leg mij eens uit waarom wij moeten vinden dat Loes van de Vegt gelijk heeft terwijl de meeste mensen er anders over denken. Lees eens de inspraak van Vereniging tot behoud van het Linge Landschap.

In de presentatie is aangegeven op welke wijze omgegaan kan worden met windmolens in het landschap en op welke manier dat zo veel mogelijk passend in het landschap kan. Dit is bijvoorbeeld gedaan door een lijn te kiezen die zoveel mogelijk evenwijdig aan de N320 loopt.

Zijn er beplantingen gepland om het zicht te verzachten? Wie betaalt die?

Het is mogelijk om uit de opbrengsten van de windmolens die gereserveerd worden voor het gebied beplanting te financieren. Dit kan aan de Gebiedstafel besproken worden.

Ik mis een zichtpunt...

…vanaf Schalkwijk, richting het silhouet van de oude binnenstad.
…vanuit verschillende punten in Parijsch
…met het 36 gradenuitzicht er uit met ook de windmolens van Houten, Vianen, Nieuwegein etc. in beeld vanuit de Goilberdingendijk?
…om de impact van het uitzicht op windmolens vanuit de appartementen in Parijsch, o.a. Vlinderzicht aan de Bergeend, in foto’s te vatten.
…vanuit de woonwijk Parijsch (bijv. vanuit een achtertuin) een visualisatie laten zien? Dat is het uitzicht voor ons als inwoners. Mooie beelden Tedde, dank daarvoor. 

Er zijn inmiddels extra gezichtspunten gemaakt die gepubliceerd worden op deze website en het filmpje is hier op YouTube te bekijken. De beelden die we nu gebruikt hebben zijn gemaakt op een hoogte van 2,5 meter.

Waarom zijn de bestaande molens niet meegenomen in de visualisatie, om de verhoudingen goed te kunnen inschatten

De bestaande windmolens zijn meegenomen in de visualisaties maar die zijn niet vanuit alle gezichtspunten zichtbaar. In de animatie (op deze website) zijn er aantal zichtpunten waar de bestaande molens wel op staan. Daarmee kan een ieder de verhoudingen inschatten.

Welke hoogte hadden de molens uit de animatie van Tedde Langhout? dat werd niet gemeld, graag as- en tiphoogte.

Voor de visualisatie is een masthoogte van 180 meter en een bladdiameter van 180 meter gebruikt, dus een tiphoogte van 270 meter. De beelden die we nu gebruikt hebben zijn gemaakt op een hoogte van 2,5 meter.

Mag ik nog een keer het beeld van de rotonde aan het eind van de wethouder Schoutenweg zien? Ter hoogte van de Erasmusweg

Alle informatie van deze avond, net als de animatie staan op deze website.

Back To Top