Enquête Windwinning Culemborg: ‘Hinder voor omwonenden en natuur beperken én veel groene stroom opwekken’

Inwoners van Culemborg vinden het heel belangrijk dat direct-omwonenden van Windwinning Culemborg maximaal worden beschermd tegen hinder van de molens. Ook het beschermen van natuurwaarden in het plangebied moet zwaar wegen. Tegelijkertijd willen de inwoners dat Culemborgse windmolens zo veel mogelijk groene energie opwekken. Dit blijkt uit een enquête die afgelopen zomer is afgenomen.

In deze online enquête hebben 259 Culemborgers laten weten wat zij belangrijk vinden als het gaat over nieuwe windmolens in de gemeente. De ontwikkelaars wilden van de inwoners horen welke belangen het zwaarst wegen? De enquête bestond uit tien stellingen die gerangschikt moesten worden. Staat het milieubelang voorop, de verdeling van de opbrengsten of het belang van direct-omwonenden? De uitkomsten van de enquête geven een indicatie van de mening van de Culemborgers.

Hinder beperken, stroomopbrengst maximaal
In totaal zijn er dus 259 enquêtes ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers uit heel Culemborg komen. De meeste enquêtes (89) zijn ingevuld door bewoners van de wijken Parijsch, Molenzicht en Hoge Prijs. Ook uit de binnenstad en De Hond zijn relatief veel reacties binnengekomen: in totaal 62 enquêtes. Bewoners uit de wijken Terweijde en Voordorp reageerden 42 keer. Inwoners uit het plangebied vulden 25 enquêtes in.
Wanneer alle scores per stelling worden berekend (zie tabel 1), en er een cijfer aan iedere stelling wordt gegeven, weegt het beschermen van direct-omwonenden het zwaarst voor de respondenten (score 6,89). Vervolgens wegen de respondenten het belang van bescherming van natuurwaarden iets zwaarder dan maximale stroomproductie: deze stellingen komen met scores van 6,44 en 6,04 respectievelijk op de tweede en derde plaats uit.

Bij het invullen van de enquête kan ook gekeken worden naar de individuele scores per stelling. Welke stelling wordt door de respondenten het vaakst op 1 gezet? En is het meest relevant voor de respondent? Het belang van direct-omwonenden van de windwinning staat ook bij deze beoordelingsmethode voorop: 34% vindt het allerbelangrijkst dat de direct-omwonenden maximaal beschermd moeten worden tegen hinder van windmolens (zie tabel 2). Tegelijkertijd vindt ruim 28% van de respondenten dat de windturbines in Windwinning Culemborg zo veel mogelijk groene stroom moeten opwekken. Bijna een kwart van de mensen die de stellingen hebben gerangschikt, wil dat de grootste prioriteit wordt gegeven aan het beperken van de gevolgen voor de natuur.

In het overzicht van alle scores (tabel 2) valt op dat de respondenten veel belangen ongeveer even zwaar wegen. Naast de eerdergenoemde prioriteiten valt op dat ruim 22% van de respondenten vindt dat financieel profijt voor alle inwoners het meest relevante belang is. En er is weinig draagvlak voor het inrichten van het plangebied voor recreatieve doeleinden: 35% van de respondenten hecht daar het minste waarde aan (ook wanneer een rapportcijfer per stelling wordt berekend, scoort deze stelling het laagst).

Opmerkingen en suggesties
De enquête bestond uit twee delen: naast het rangschikken van de stellingen was er ook de mogelijkheid om opmerkingen of suggesties toe te voegen. Ruim 40% van de deelnemers heeft hier gebruik van gemaakt. Opvallend is de grote variatie in de toevoegingen. Er zijn opmerkingen over de noodzaak van windmolens in zijn algemeenheid en die in Culemborg in het bijzonder. Ook zijn er vragen over het plaatsen van zonnepanelen en hoe deze panelen zich verhouden tot windenergie? Sommige mensen vragen om een excursie naar een bestaand windpark om met eigen ogen te kunnen zien wat de impact is. In de lijst met opmerkingen wordt ook gepleit voor het versterken van de communicatie door ontwikkelaars en gemeente. Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over de impact van de Windvisie van de gemeente Culemborg en is er de oproep om vooral met de direct-omwonenden in het plangebied persoonlijk te communiceren. Wat betreft het beoogd (milieu)rendement zijn er opmerkingen over de capaciteit van de geplande molens (graag zo groot mogelijk) en de keuzes die er zijn om het financieel rendement van Windwinning Culemborg te benutten.

Vervolg
Naar verwachting wordt begin 2020 het voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van Windwinning Culemborg bepaald. De uitkomsten van deze enquête worden bij deze besluitvorming meegenomen.

Tabel 1: Overzicht en score van de tien stellingen uit de online enquête Windwinning Culemborg wanneer de totaalscore per stelling wordt berekend. Het hoogste gemiddelde getal is voor de stelling waar de respondenten in totaal het meeste gewicht aan toekennen (en die door de respondenten het meest belangrijk wordt gevonden).

Stellingen

  1. Zo veel mogelijk groene energie opwekken (6,04)
  2. De turbines moeten zo min mogelijk opvallen in het landschap (5,74)
  3. Het gebied rondom de windturbines moet zo veel mogelijk worden ingericht voor recreatie (4,12)
  4. Alle direct-omwonenden van de windturbines moeten een financiële vergoeding krijgen (5,82)
  5. Alle inwoners van Culemborg moeten financieel kunnen profiteren van de windturbines (5,77)
  6. In het gebied rondom de windturbines is de natuur het allerbelangrijkst (5,53)
  7. Een aanzienlijk deel van de opbrengsten van de windturbines moet in een lokaal duurzaamheidsfonds worden gestort (5,67)
  8. Direct-omwonenden moeten maximaal worden beschermd tegen hinder van de windturbines (6,89)
  9. De gevolgen voor de natuur moeten worden beperkt (6,44)
  10. Direct-omwonenden moeten maximale invloed hebben op het ontwerp van het windpark (5,85)

 

Tabel 2: Overzicht van alle scores per stelling. Respondenten hebben alle tien de stellingen op volgorde van belang gezet met een cijfer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10. De score 1 (lichtblauw) is het meest belangrijk voor de respondent. De score 10 (donkerblauw) is het minst belangrijk. De balk boven een stelling laat zien hoe vaak de stelling een bepaalde score heeft gekregen.

Back To Top