skip to Main Content

Waarom is het belang van duurzame energie zo groot?

De meeste energie die we in Nederland gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens, dier en natuur. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat kan door minder energie te gebruiken en door over te stappen op bronnen die schone energie produceren. Dat zijn o.a. wind, zon, water en aardwarmte.

Wat zijn de duurzame doelstellingen van de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat in 2023 16% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is van duurzame/hernieuwbare bronnen. Dit komt voort uit Europese verplichtingen. Deze taakstelling is vertaald naar subdoelstellingen voor onder andere wind op land. Het (opgestelde) vermogen voor windenergie op land moet vergroot worden van 3.000 MW in 2015 naar 6.000 MW in 2020. Kijk voor meer informatie ook op de website van Rijksoverheid.

Welk aandeel heeft de gemeente Culemborg hierin?

De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt slechts 5% duurzaam opgewekt. Culemborg kan energieneutraal worden door grootschalig energie te besparen en in te zetten op de opwekking van duurzame energie. De opgave om energieneutraal te worden is zodanig groot dat het niet een kwestie is van of wind of zon, maar van wind én zon én water én biomassa én aardwarmte. Windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie in Culemborg.

Wat is Windwinning Culemborg?

‘Windwinning Culemborg’ is de naam voor het plan om zes tot acht nieuwe windmolens te bouwen in de buurt van de Pavijen. Deze molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Windwinning Culemborg kan goed zijn voor het opwekken van groene energie voor zo’n 17.000 huishoudens. In Windwinning Culemborg werken burgers samen met duurzame energielebedrijf Eneco. Hiernaast werkt Windwinning Culemborg samen met de gemeente Culemborg en met de provincie Gelderland om er een breed gedragen project van te maken.

Is burgerparticipatie een onderdeel van de windplannen in Culemborg?is Windwinning Culemborg?

Coöperatie Vrijstad Windwinning is speciaal in het leven geroepen om burgers te laten participeren in de ontwikkeling en exploitatie. Als lid van de coöperatie Vrijstad Windwinning kun je profiteren van de windmolens. De inleg is minimaal 50 euro. Je kunt daarna elk bedrag tot een maximum van 20.000,- inleggen in de vorm van een lening die in de loop van 15 jaar wordt afgelost. Meer informatie over de coöperatie is terug te vinden op: www.vrijstadenergie.nl

Verder zijn we bezig samen met de gemeente, de provincie en Eneco een participatieplan te maken. Hierin staat beschreven hoe en waar omwonenden een actieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling en dus participeren in de ontwikkeling.

Doet Staatsbosbeheer mee met de windontwikkeling?

Staatsbosbeheer heeft grond in het plangebied en staat positief tegenover de komst van de windwinning. Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Staatsbosbeheer voorziet dus al jaren in de behoefte aan duurzame grondstoffen en groene energie, bijvoorbeeld met biomassa zoals houtsnippers en gras. Staatsbosbeheer wil en kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de productie van windenergie. De opbrengst willen ze benutten voor het beheren van natuurgebieden, het realiseren van recreatievoorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit van de directe leefomgeving van de windmolens.Staatsbosbeheer is in eerste plaats natuurbeschermer. Dat wil zeggen dat onderzoek naar eventuele gevolgen van windmolens voor de natuur (zoals voor vogels of vleermuizen) altijd onderdeel uitmaakt van de planvorming. En ze houden uiteraard rekening met andere negatieve effecten van windmolens, zoals geluid.

Waarom windenergie?

Nederland is een echt windland, het waait hier vaak en hard. Windenergie is effectief in de strijd tegen de klimaatverandering omdat windmolens bij het opwekken van windenergie geen fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitstoten. Windenergie is schoon, onuitputtelijk en de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Waar komen de windmolens te staan?

Dit is op dit moment nog niet precies bekend. Het plangebied ligt in de buurt van de Pavijen tussen de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg en de korte/lange Aventuurseweg.

Waarom niet een andere alternatieve energiebron?

Er zijn op dit moment veel nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Of oplossingen op grote schaal toepasbaar zijn en een duurzame levensduur hebben is niet altijd duidelijk. Windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en momenteel goed voor ruim 1% van het totale energieverbruik in Nederland. In 2020 moet dat 2,5% zijn volgens afspraken in het Nationale Energieakkoord.

Hoe lang gaat een windmolen mee?

Economisch wordt deze in 15 jaar afgeschreven, technisch gaat een windmolen zeker 20 jaar mee. Na die 15 of 20 jaar worden ze afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wanneer de molens de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, zal eerst bekeken worden of ze nog iets langer kunnen blijven staan.

Staan windmolens vaak stil, of lijkt dat maar zo?

Windmolens draaien gemiddeld circa 80% van de tijd. Ze staan stil tijdens een storing of onderhoud (3% van de tijd, dit is minder dan de helft van een kolencentrale of gascentrale en vergelijkbaar met bijvoorbeeld een auto). Onderhoud wordt bij voorkeur gepleegd op windstille momenten. Verder kunnen ze stilstaan als het niet waait of langere tijd boven windkracht 9-10 waait.

Wat leveren de voorgestelde windmolens op aan kiloWatt uur?

Een windmolen van rond de 160 meter hoogte heeft een maximaal vermogen van 3-4 MW (Mega Watt) en levert, afhankelijk van de wind, in onze regio zo’n 13-14 miljoen kWh (kilo Watt uur).

Hoe hoog worden de windmolens?

Dit is nog niet bekend. Wel is er in de Raad een motie aangenomen waarin de ontwikkelaars worden opgeroepen zo hoog mogelijke windmolens toe te passen. Hogere windmolens hebben een betere stroomopbrengst. Achterliggende gedachte is dat we in Culemborg dan minder windmolens hoeven te plaatsen om de doelstelling te halen. Verder waait het op hoogte vaker en harder.

Wat is het maximale geluid dat een windmolen kan maken? Wie ziet toe op de naleving van geluidsnormen?

Geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid) en bewegende delen (mechanisch geluid) zoals de generator en tandwielkast. Bij moderne turbines is dit laatste type geluid ondergeschikt. De hoeveelheid geluid die een windmolen produceert is (bij dezelfde windsnelheden) gelijk in de dag, avond en nachtperiode. Er zijn dus niet echte piekgeluiden te onderscheiden. Het geluid wordt waargenomen als een geluid met een zoevend karakter. Overdag is dit normaal gesproken niet hoorbaar, maar ’s nachts kan dit afhankelijke van het overige omgevingsgeluid wel waargenomen worden. In Nederland bedraagt de norm op de gevel maximaal 47 decibel Lden (gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur, hierbij krijgt het geluid in de avond en nacht een ‘boete’ van 5 of 10 dB) en 41 decibel Lnight (gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar). Deze normen zijn tot stand gekomen op basis van een afweging tussen het te verwachten percentage hinder en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken. De Nederlandse norm is niet duidelijk afwijkend van normen elders in Europa.

Slagschaduwnorm, hoe zit dat precies?

Slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. In de wet staat dat woningen maximaal 5:40 uur blootgesteld (17 dagen x 20 minuten) mogen worden aan slagschaduw. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt stilgezet als er een overschrijding dreigt te ontstaan. Het is vooraf bekend wanneer slagschaduw kan optreden en er kan dus ook vooraf overlegd worden met de bewoners wat het beste stilzetschema is. Daarbij is van belang dat bij geen wind of geen zon er geen sprake is van slagschaduw.

Waarom hebben veel windmolens een knipperende rood licht?

De zogeheten obstakelverlichting is verplicht op windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter, om de luchtvaart te waarschuwen. Er zijn inmiddels ontwikkelingen rondom andere verlichting voor de windmolens. Zo is er bijvoorbeeld verlichting die de directe omgeving beperkte hinder oplevert, doordat er een soort schotel onder de lamp zit. Ook zijn er ontwikkelingen dat de lichtintensiteit kan worden aangepast aan het zicht van het moment; hoe groter het zicht, hoe zwakker het licht. Op deze manier kan hinder worden geminimaliseerd tot het hoogstnoodzakelijke. Wij zullen ons inzetten om deze mogelijkheden te benutten.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windmolen. Elke windmolen moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de constructie van de windmolen uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Ook moet bij de locatiekeuze voor een windpark gezorgd worden dat er voldoende afstand wordt gehouden tot snelwegen, spoorwegen, hoogspanningsleidingen en tot ondergrondse (gas)transportleidingen e.d.

Back To Top