skip to Main Content

Wat is Windwinning Culemborg?

‘Windwinning Culemborg’ is de naam voor het plan om zes tot acht nieuwe windmolens te bouwen in de buurt van de Pavijen. Deze molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Windwinning Culemborg kan goed zijn voor het opwekken van groene energie voor zo’n 17.000 huishoudens. In Windwinning Culemborg werken burgers samen met duurzame energieleverancier Eneco. Hiernaast werkt Windwinning Culemborg samen met de gemeente Culemborg en met de provincie Gelderland om er een breed gedragen project van te maken.

Wat is Coöperatie Vrijstad Windwinning?

Vrijstad Windwinning is een coöperatie waar iedereen lid van kan worden en die tot doel heeft het opwekken van duurzame energie en zo bij te dragen aan het duurzaam maken van Rivierenland. De coöperatie heeft een ontwikkelbelang in de windwinning. Dit betekent dat iedereen via de coöperatie mede-eigenaar van de windwinning kan worden en een stem kan hebben in de ontwikkeling.

Komt burgerparticipatie goed aan bod bij de windplannen in Culemborg?

Vrijstad Windwinning is speciaal in het leven geroepen om burgers te laten participeren in de ontwikkeling en exploitatie. Verder zijn we bezig samen met de gemeente, de provincie en Eneco een participatieplan te maken. Hierin staat beschreven hoe en waar omwonenden een actieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling en dus participeren in de ontwikkeling. Om dit verder vorm te geven, wordt een Bewonersplatform opgericht en komt er een Gebiedstafel waaraan alle stakeholders deelnemen zoals bewoners en Natuur- en Vogelwacht Culemborg.

Waar komen de windmolens te staan?

Dit is op dit moment nog niet precies bekend. Het plangebied ligt in de buurt van de Pavijen tussen de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg en de korte/lange Aventuurseweg.

Welke krachten spelen een rol bij het ontwikkelen van draagvlak?

In de door de gemeente Culemborg vastgestelde Windvisie is participatie als voorwaarde gesteld voor de realisatie van de windwinning. Op basis van dit uitgangspunt worden alle (mogelijke) stakeholders actief betrokken. Uniek voor Nederlandse begrippen is de grote rol die er voor de burgers in dit project is weggelegd. Overheden, projectontwikkelaars en burgers (via coöperatie Vrijstad Windwinning) zitten op een lijn als het gaat om het maximaal betrekken van burgers bij Windwinning Culemborg.

Hoeveel leden van Vrijstad Windwinning wonen in de directe omgeving?

Ruim 90% van de huidige leden wonen in of rond Culemborg.

Levert de wind de kosten op voor het hele project, m.a.w. is het project economisch rendabel?

Een windproject is alleen rendabel met 15 jaar SDE+ subsidie. Met de subsidie is het project rendabel voor minimaal 15 jaar en afhankelijk van de ontwikkelingen in de energiemarkt daarna ook nog. Zie ook Financiën en Organisatie.

Hoe hebben burgers invloed op het beleid?

Burgers hebben de wettelijke mogelijkheden voor inspraak en zienswijzen en beroep tijdens diverse fasen van het project, maar kunnen ook meepraten door lid te worden van de Vrijstad Windwinning en zo een stem hebben in de ontwikkeling. Via de tijdlijn kan iedereen in de gaten houden wanneer welke stap in de procedure wordt gezet en desgewenst van zijn recht tot indienen van reacties (zienswijze, beroep) gebruik maken.

Welke aspecten worden onderzocht voordat er een vergunning wordt aangevraagd?

Er wordt onderzoek gedaan naar landschap, geluid, slagschaduw, bodemvervuiling, ecologie (mogelijke schade aan zeldzame soorten), veiligheid, archeologie en waterbeheer.

Wat wordt er onderzocht op het gebied van ecologie?

Eerst wordt vastgesteld of er beschermde soorten in het gebied leven, vervolgens wordt aan de hand van tellingen ingeschat wat de impact is. De impact op beschermde soorten is vaak zodanig dat de provincie ontheffing verleent voor de beperkte sterfte die zal optreden. Het gaat om enkele exemplaren per soort per jaar voor de windwinning.

Waarom werkt Vrijstad Windwinning samen met commerciële partijen als Eneco?

Voor de vestiging van windmolens zijn grondposities nodig, dit zijn contracten die ontwikkelaars aangaan met grondeigenaren om op hun land windmolens te vestigen. Eneco heeft al sinds 2016 grondposities in onze regio ingenomen. Dit is contractueel vastgelegd. Coöperatie Vrijstad Windwinning respecteert deze ‘oude rechten’ en heeft zelf grondposities ingenomen in 2018. Door samen te werken kan de best mogelijke oplossing voor (en door) Culemborg worden ontwikkeld.

Doet Staatsbosbeheer mee met de windontwikkeling?

Staatsbosbeheer heeft grond in het plangebied en staat positief tegenover de komst van de windwinning. Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Staatsbosbeheer voorziet dus al jaren in de behoefte aan duurzame grondstoffen en groene energie, bijvoorbeeld met biomassa zoals houtsnippers en gras. Staatsbosbeheer wil en kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de productie van windenergie. De opbrengst willen ze benutten voor het beheren van natuurgebieden, het realiseren van recreatievoorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit van de directe leefomgeving van de windmolens. Staatsbosbeheer heeft oog voor het Nederlandse landschap en wil geen windmolens plaatsen in hun mooiste natuurgebieden, maar alleen in een aantal zorgvuldig gekozen terreinen waar het kan. Het landschap en de natuur (ecologie) zijn altijd sturend. De voorkeur gaat uit naar het aansluiten bij bestaande windmolenparken of (grote) infrastructurele elementen en bedrijventerreinen. Draagvlak bij en betrokkenheid van omwonenden en organisaties zijn daarbij erg belangrijk. Staatsbosbeheer is in eerste plaats natuurbeschermer. Dat wil zeggen dat onderzoek naar eventuele gevolgen van windmolens voor de natuur (zoals voor vogels of vleermuizen) altijd onderdeel uitmaakt van de planvorming. En ze houden uiteraard rekening met andere negatieve effecten van windmolens, zoals geluid.

Komt er een opslaglocatie voor (overtollige) energie? Hoe en waar?

Hier is nog niet in voorzien. Op dit moment zijn de kosten voor opslag nog erg hoog. Als Windwinning Culemborg blijven we deze ontwikkeling nauwlettend volgen omdat dan nog meer van jullie eigen stroom door jullie zelf gebruikt kan worden.

Hoe hoog worden de windmolens?

Dit is nog niet bekend. Wel is er in de Raad een motie aangenomen waarin de ontwikkelaars worden opgeroepen zo hoog mogelijke windmolens toe te passen. Achterliggende gedachte is dat we Culemborg dan minder windmolens hoeven te plaatsen om de doelstelling te halen. Verder waait het op hoogte vaker en harder. Hogere windmolens hebben een betere stroomopbrengst.

Waarom moeten de windmolens groot zijn?

De stroomopbrengst van een windmolen is afhankelijk van de windsnelheid (in de derde macht) en de hoeveel wind die gevangen kan worden (in de tweede macht). Hoe hoger je komt, hoe hoger de gemiddelde snelheid wordt; op 140 meter hoogte waait het gemiddeld 35% harder dan op 80 meter hoogte en levert bij gelijke wieken dan 2,5 maal meer windenergie. Hogere molens kunnen grotere wieken hebben; 50% langere wieken leveren 125% meer windenergie. Dus hogere molens leveren meer stroom en hebben dus ook een grotere bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling en het omgevingsfonds.

Wat leveren de voorgestelde windmolens op aan kiloWatt uur?

Een windmolen van rond de 120 meter hoogte heeft een maximaal vermogen van 3-4 MW (Mega Watt) en levert, afhankelijk van de wind, in onze regio zo’n 10-12 miljoen kWh (kilo Watt uur). In de (complexe) berekening voor de SDE+ subsidie wordt er rekening gehouden met een gemiddelde windsnelheid en een gemiddeld aantal vollasturen waarop deze wordt verstrekt.

Welk deel van het energieverbruik van Culemborg wordt gedekt door de windmolens?

De mogelijke windmolens gaan ongeveer 190 Miljoen kWh per jaar produceren.

Wat is het rendement van de drie bestaande windmolens?

In Culemborg staan 3 windmolens van elk 2 MW die samen 11 miljoen kWh per jaar produceren. Het rendement hiervan is een stuk lager dan bij Windwinning Culemborg wordt verwacht.

Waait het hard genoeg in Gelderland?

De gemiddelde windverwachting is in Gelderland lager dan aan de kust. Bij het vaststellen van de hoogte van de SDE+ subsidie wordt hier rekening mee gehouden. Windwinning Culemborg valt in een windgebied van gemiddeld ruim 7 m/s op 100 meter hoogte.

Op welke manier kunnen particulieren investeren in Windwinning Culemborg?

Leden van de Vrijstad Windwinning kunnen profiteren van de windmolens. Je inleg is minimaal 50 euro. Je kunt daarna elk bedrag tot een maximum van 20.000 euro inleggen in de vorm van een lening die in de loop van 15 jaar wordt afgelost.

Hoe hebben burgers invloed op het beleid van Vrijstad Windwinning?

Burgers verenigd in de Vrijstad Windwinning hebben direct invloed in het project als aandeelhouder, delen in het resultaat en doen mee aan het interne beslisproces.

Hoe wordt winst en verlies verdeeld?

Alle winst is voor de coöperatie en haar leden.

Hoe transparant zijn de financiële vergoedingen die het project geeft?

De grondvergoeding wordt verdeeld volgens het concept ‘Eerlijk Delen’. Van de totale vergoeding gaat 20% naar de omwonenden die in het plangebied wonen of aan de rand. Vervolgens gaat ongeveer 40% naar schadeloosstelling voor grondeigenaren/pachters op wiens grond de windmolens komen te staan. De resterende 40% wordt verdeeld tussen alle grondeigenaren/pachters in het gebied.

Wat kunnen we doen om meerwaarde in de regio te bereiken voor iedereen?

Naast de winst uit de exploitatie kunnen we samen meer coöperatieve projecten starten, waardoor de waarde voor de regio en de directe omgeving kan toenemen en duurzamer kan worden. Voorbeelden zijn een beplantingsplan, breedband internet, asbestsanering en/of zonnevelden.

Hebben jullie een financieel prospectus?

Nog niet. Hier wordt aan gewerkt.

Waarom zou je als burger/omwonende meedoen met windontwikkeling?

Een actieve betrokkenheid van burgers zorgt voor meer opbrengst in (en voor) het gebied, controle op de naleving van wettelijke voorschriften, goede informatie in een vroeg stadium, de mogelijkheid om de stroom beschikbaar te stellen, te investeren tegen een aantrekkelijk rendement en actief aan gebiedsontwikkeling te doen.

Participatie: wat wil je behalve investeren, medezeggenschap en gebiedsfonds, compensatie direct omwonenden?

Alles is bespreekbaar. Van belang is dat er naar de samenhang wordt gekeken en dat er transparante afspraken worden gemaakt.

Hoe wordt het rendement op de ledenlening berekend?

De eerste 4% van de winst wordt altijd direct aan de leden uitbetaald. Boven de 4% winst wordt gedeeld met de reserves van de vereniging. Maximaal wordt 10% winst aan de leden uitgekeerd.

Kunnen minderjarigen ook lid worden?

Ja, iedereen kan lid worden maar als je nog geen 18 bent moet er een wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Deze is ook gemachtigd om voor maximaal 1 minderjarige een stem uit te brengen in de ALV.

Wat doet de coöperatie met de winst die niet uitgekeerd wordt?

De coöperatie zal de overwinst toevoegen aan de reserves of bestemmen voor nieuwe projecten in de regio die duurzaamheid bevorderen. Anders dan bij het Omgevingsfonds bepalen de leden van de coöperatie gezamenlijk de bestemming op voorspraak van het bestuur.

Wat is het rendement voor participanten in de Windwinning?

Het rendement is afhankelijk van het rendement van de coöperatie en is dus niet vooraf bekend. We verwachten dat het rendement voor de leden tussen de 4 tot maximaal 10% zal uitkomen.

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap van € 50?

Je eenmalige bijdrage van € 50 wordt direct ingelegd. Daarmee heb je een stem in de coöperatie. De leden van de coöperatie dragen bij aan een duurzaam Culemborg. Alleen als lid heb je de mogelijkheid meer te lenen voor de bouw van de windmolens, elk bedrag tot een maximum van € 20.000 is mogelijk. Over je eerste inleg van € 50 wordt ook jaarlijks rendement uitgekeerd.

Hoe is de zeggenschap en besluitvorming binnen de coöperatie geregeld?

Elk lid heeft 1 stem in de coöperatie. Zowel het bestuur als de leden kunnen voorstellen doen aan de algemene vergadering (ALV) van de coöperatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Zie voor meer informatie over besluitvorming de statuten van de coöperatie.

Wat is het omgevingsfonds en hoe wordt het gevuld?

Het Omgevingsfonds is een potje dat jaarlijks gevuld wordt door de exploitanten uit de opbrengst van de windwinning. Een onafhankelijk bestuur kan dit besteden aan lokale projecten die breed aan de bevolking ten goede komen. Gemiddeld wordt er jaarlijks ca. € 75.000 in het fonds gestort.

Hoe kan ik investeren in de Windwinning?

Zowel burgers als rechtspersonen (bijv. bedrijven) kunnen door eenmalig 50 euro in te leggen lid worden van de coöperatie. Leden kunnen in het windpark investeren (eigen vermogen bij elkaar brengen) door middel van participaties (leningen).

Wat gebeurt er als ik dood ga of er vanaf wil?

Leningen zijn overerfbaar en kunnen ook worden overgenomen door iemand anders. Het bestuur zal hierbij helpen als dit zich voordoet.

Hoe wordt de inrichting van het omgevingsfonds bepaald?

Voorstel is dat er een stichting komt die het gebiedsfonds/omgevingsfonds gaat beheren. Hierin zullen vertegenwoordigers van de omwonenden deelnemen. De stichting wordt gecontroleerd door een externe instantie en door de gemeente.

Wat wordt de looptijd van de lening?

De looptijd van je lening is maximaal 15 jaar. Leden kunnen verzoeken om bij voorrang afgelost te worden. Dat lukt als andere leden hun geld langer willen laten staan.

Kan ik stroom van de Windwinning krijgen?

De stroom van de windmolens die eigendom zijn van Vrijstad Windwinning wordt verkocht door Betuwestroom. Daar kun je nu al klant van worden. Tot onze eigen molens draaien komt Betuwestroom uit windpark Nijmegen-Betuwe. Zie verder www.betuwestroom.nl

Hoe wordt de betrouwbaarheid van de Windwinning gewaarborgd?

Bij het project zijn diverse externe deskundigen betrokken die de coöperatie adviseren op basis van hun onderzoek. De ALV van Vrijstad Windwinning zal bepalen of de uitkomst van dit onderzoek positief is en of de investering door kan gaan. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ook voor de bank die het vreemd vermogen levert, is dit nodig.

Wat zijn de risico’s van een investering in de windwinning?

In de bouwfase van een windproject zijn de belangrijkste risico’s de bouw zelf, daarvoor wordt 5% onvoorzien opgenomen in de begroting en als de molens eenmaal draaien gaat het om de wind die de opbrengst bepaald. Jaarlijks kan daardoor de winst van de coöperatie fluctueren, maar de liquiditeit is voldoende om meerder windarme jaren te overbruggen. Er kan in die jaren wel minder rendement worden uitgekeerd.

Waar vind ik het leningsreglement van de coöperatie?

Je vindt het leningsreglement met alle bepalingen zoals die zijn opgesteld door de leden van de coöperatie tijdens de Algemene Ledenvergadering bij de andere documentatie: www.VrijstadWindwinning.nl

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voor het windmolenpark wordt toegekend door het ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie kan twee keer per jaar worden aangevraagd maar bij te veel aanvragen wordt er geloot. Als het lukt wordt voor een periode van 15 jaar jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en de gemiddelde marktprijs. De productie van grijze stroom (met steenkool, gas e.a.) is nog steeds goedkoper doordat een deel van de kosten (landschappen op de schop, aardschokken, milieuvervuiling, klimaatverandering etc.) niet in de prijs zijn opgenomen. Aanvullende informatie: SDE+ subsidieregeling

Hoe wordt de bouw van de Windwinning gefinancierd?

Voor de voorbereidingskosten en de bouw van 1 windmolen is ca. 4 miljoen euro nodig. Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (ca. 0,8 miljoen euro) en vreemd vermogen (ca. 3,2 miljoen euro). Het vreemd vermogen wordt ingebracht als lening door een nader te bepalen bank. Zowel het vreemd vermogen als het eigen vermogen worden ingebracht in een aparte BV.

Hoe wordt de ontwikkeling van de Windwinning gefinancierd?

Een deel van de ontwikkelkosten lenen we bij de Provincie Gelderland die coöperaties hierbij wil ondersteunen. Een ander deel betalen we door nu al participatielening af te sluiten met leden. Mocht dit niet voldoende zijn kunnen wij terugvallen op andere coöperaties in het land die ons geld willen lenen.

Hoe is Windwinning Culemborg georganiseerd?

Windwinning Culemborg is de samenwerking tussen de Vrijstad Windwinning en Eneco. Voor Windwinning Culemborg is er een stuurgroep waarin zaken besproken worden en beslissingen worden genomen. Er is een projectleider aangesteld door de ontwikkelaars en een communicatiemanager aangesteld door de coöperatie. Verder zijn er rond verschillende onderwerpen werkgroepen waar vertegenwoordigers van de coöperatie en ontwikkelaars zitten.

Over welke termijn wordt de exploitatieberekening gemaakt?

De exploitatie is berekend voor minimaal 15 jaar, de duur van de SDE+ subsidie. We gaan ervan uit dat het park daarna nog 5 jaar mee gaat, maar dit is afhankelijk van de stroomprijs en de onderhoudskosten zoals die dan zijn. Het is niet meer mogelijk om windmolens gedurende het subsidie traject te vervangen onder een nieuwe subsidie aanvraag.

Wat is het rendement van het park? Welke geldstromen gaan er in en uit?

De kosten aan ontwikkeling en investering zijn nog niet bekend. Jaarlijks komen er in elk geval nog pakweg 2,5 miljoen euro exploitatiekosten bij. Naast verkoop van stroom is de SDE+ een belangrijke inkomstenbron.

Worden windmolens gedreven door subsidie?

De hele energiebranche wordt gedreven door subsidies:

  • Wind op land: SDE+ 7-9 ct./kWh
  • Wind op zee: SDE+ 6-8 ct./kWh
  • Zonnepanelen >80A: SDE+ 9-11 ct./kWh
  • Zonnepanelen v. Biomassa: SDE+ 8-17 ct./kWh
  • WKK met gas: vrijstelling energiebelasting (afhankelijk verbruik)

De een-na-laatste subsidie werkt indirect: een subsidie voor kolenenergie die hiermee ‘vergroend’ wordt. Verder worden gas en kolen voor het maken van stroom niet belast met energiebelasting.

Waarom neemt Culemborg meer dan relatief nodig is van de provinciale doelstelling voor windmolens op land op zich?

Dat heeft te maken met de A2 die over het grondgebied van Culemborg loopt. Daarvan wordt een deel toegerekend aan Culemborg. Verder wordt in overweging genomen dat het om geschikt gebied gaat. Natuurgebieden en steden vallen af, waardoor het landelijk gebied een groter aandeel krijgt toebedeeld.

Welke macht hebben burgers in Vrijstad Windwinning ?

Iedere burger kan lid worden van de Vrijstad Windwinningen deelt zodoende mee in het Windwinning Culemborg. Als aandeelhouder is de coöperatie projectontwikkelaar en heeft ze in het hele project een aandeel van 50%.

Back To Top