Ga naar hoofdinhoud

Duurzame energiewinning
in de regio

‘Windwinning Culemborg’ is de naam voor het project om nieuwe windmolens te bouwen in de buurt van de Pavijen. Deze molens leveren een grote bijdrage aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

De gemeente Culemborg is begin 2016 gestart met een traject om te onderzoeken of het ontwikkelen van windmolens haalbaar is. Dit heeft geleid tot een Windvisie die op 23 november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. In de Windvisie staat nadrukkelijk vermeld dat Culemborgers in het hele proces voor minimaal 50% moeten kunnen meedoen.

Coöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco zijn samen aan de slag gegaan om windwinning in Culemborg mogelijk te maken. Allereerst is er gepraat met grondeigenaren in het gebied waar de nieuwe windmolens zouden kunnen komen en is de communicatie met omwonenden van het plangebied en inwoners van Culemborg opgestart. Om informatie te delen en ideeën en suggesties te verzamelen.

Eind februari 2019 heeft het Culemborgs College het principeverzoek goedgekeurd van Vrijstad Windwinning en Eneco voor de ontwikkeling en realisatie van windmolens in de gemeente. Na deze goedkeuring is een onderzoeksfase gestart. In de onderzoeken kwamen allerlei aspecten aan bod die belangrijk zijn om een besluit te kunnen nemen over het windpark. Denk hierbij aan hoe het uitzicht verandert, gevolgen voor planten en dieren, geluid, slagschaduw en zaken in de ondergrond. Deze onderzoeken zijn verwerkt in een MilieuEffectRapport (afgekort tot MER). Een MER brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Op deze wijze kan de overheid het milieubelang volwaardig meewegen.

In december 2020 hebben we een vergunningaanvraag ingediend, samen met het verzoek aan de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Hierop kwamen zo’n 250 bezwaren, en inwoners van met name de nieuwe wijk Parijsch startten voorjaar 2021 een petitie richting de gemeenteraad met de vraag om een kleiner park. De gemeenteraad heeft daarna in maart en april in moties uitgesproken open te staan voor een kleiner windpark dan waarom wij hadden verzocht. Daarop hebben we besloten de aanvraag voor het windpark dat we oorspronkelijk voor ogen hadden in te trekken. We wachten nu op nieuwe kaders vanuit de gemeente(raad).

Veelgestelde vragen (en antwoorden)

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over Windwinning Culemborg. De meest gestelde vragen – en de antwoorden – staan hier:

Documenten en downloads

Documenten van het principeverzoek, MER en voorontwerp- bestemmingsplan uit 2019 en 2020

Back To Top