skip to Main Content

Windwinning Culemborg maakt Nederland
een beetje groener

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. Windwinning Culemborg gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met 6 tot 8 windturbines. Het projectgebied ligt ten zuiden van de N320 en wordt begrensd door de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg, Korte en Lange Aventuurseweg.

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen een even groot aandeel in de ontwikkeling hebben: fifty-fifty dus. Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’.

Waarom windmolens in Culemborg? Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en ook de meest efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. Vrijstad Windwinning en Eneco hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens voor Culemborg zo groot mogelijk te maken. Nederland zit in een fase van energietransitie. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook inzetten op grootschalige energiebesparing, onderzoek naar duurzame technologie en elektrisch vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de komende tientallen jaren absoluut nodig om stappen te blijven zetten richting verdere verduurzaming. Het doel voor Culemborg moet zijn om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Energie uit eigen stad is leuker en beter. Doe mee.

Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn en de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’. Om de inpassing van de windontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen we inwoners hun ideeën en suggesties geven. Meedenken dus. En er is meer. Wie wil kan meebeslissen én meeprofiteren van Windwinning Culemborg

Iedereen uit Culemborg en omgeving kan in elke fase van de ontwikkeling van Windwinning Culemborg meedoen. Participeren noemen we dat. We presenteren drie manieren. Wil je meedenken, meebeslissen en/of meeprofiteren? We horen graag van je.

1. Informatie ontvangen en reageren

 • Je ontvangt informatie via digitale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.
 • Je kan je reactie geven tijdens de informatiebijeenkomsten en als zienswijze op de concept NRD (link).

2. Meedenken en adviseren

 • Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld deel te nemen aan het Bewonersplatform of de Gebiedstafel.

3. Meebeslissen en meefinancieren

 • Verantwoordelijkheid dragen zonder risico: Je wil de verantwoordelijkheid nemen om met andere bewoners of bedrijven een stichting of coöperatie op te richten. Deze organisatie denkt mee over de invulling van de gebiedsgebonden bijdrage.
 • Financiële participatie met risico: Je wil graag het project meefinancieren, risico’s dragen en delen in de opbrengsten. Dat kan via deelname in Vrijstad Windwinning.

Extra aandacht voor direct omwonenden en grondeigenaren

Omwonenden en grondeigenaren verdienen extra aandacht in een windwinning. Met hen voor ogen ontwikkelden we ook de Samen-winnen-Samen-delen-Aanpak. De ontwikkelaars van Windwinning Culemborg verplichten zich uitvoering te geven aan de vormen van participatie die hieronder worden benoemd en die samen met de inwoners van Culemborg verder zullen worden gespecificeerd.

 1. Het minimaliseren van hinder voor omwonenden en impact op het landschap.
 2. Het bevorderen en geschikt maken van het gebied (waar de windmolens worden geplaatst) voor meerdere functies voor omwonenden en andere gebruikers van het gebied (zoals bedrijven en recreanten).
 3. Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het gebied.
 4. Het inschakelen van lokale bedrijven bij de aanbesteding van werkzaamheden voor de windwinning (werk voor werk).
 5. Het (deels) beschikbaar maken van de opgewekte stroom voor de regio tegen een gunstige prijs.
 6. De mogelijkheid om via een financiële inleg te investeren in de ontwikkeling van Windwinning Culemborg en daarmee (extra) invloed uit te oefenen, een concrete bijdrage aan de (lokale) energietransitie te leveren en rendement uit deze inleg te krijgen. Hiernaast zal ontwikkelaar Vrijstad Windwinning eventuele overwinst gebruiken om leefbaarheid en duurzaamheid in de regio te bevorderen.
 7. Het bieden van (enige) financiële compensatie aan de direct omwonenden van Windwinning Culemborg en het oprichten van een Omgevingsfonds.

Over Vrijstad Windwinning

Vrijstad Windwinning is een initiatief van Culemborgers die de stad energieneutraal willen maken, door het realiseren van een windpark in Culemborg. De coöperatie is eind 2018 opgericht en heeft inmiddels ongeveer 70 leden. De coöperatie wil de noodzakelijke omslag naar duurzame energie lokaal realiseren, in Culemborg, samen met zoveel mogelijk Culemborgers en de plaatselijke bedrijven en organisaties.

Over Eneco

Eneco is actief in de energiesector en staat midden in de samenleving. De wortels van het bedrijf gaan terug tot in de 19de eeuw. Als eerste energiebedrijf ging het in 2007 al voor een duurzame koers en die vaart de onderneming nog steeds. Zo is Eneco uitgegroeid tot leider in de energietransitie, zowel in België als in Nederland. Het is een van de grootste investeerders in duurzame energie en werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Eneco brengt de energietransitie in de praktijk, met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten.

Back To Top