Voorontwerpbestemmingsplan Windwinning Culemborg

Wat is een voorontwerpbestemmingsplan eigenlijk precies?

Het ontwikkelen van een windpark kent veel fasen. Van eerste gesprekken die gevoerd worden over het eventueel ontwikkelen van windmolens aan de rand van de stadsgrenzen van Culemborg tot aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Om een beeld te schetsen waar we nu zijn, is het goed om te weten welke stappen Windwinning Culemborg al heeft doorlopen en wat er nog gaat gebeuren.

De bestemmingsplanprocedure voor Windwinning Culemborg bestaat in het kort uit de volgende stappen:
1> Principeverzoek
2> Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
3> Voorontwerpbestemmingsplan (VOBP)
4> Ontwerpbestemmingsplan & Omgevingsvergunning

Bij iedere fase is de mogelijkheid van inspraak en overleg met de gemeente over de plannen. Er is een informatieavond en je kunt bij iedere stap een zogenaamde zienswijze indienen, daarin laat je formeel aan de gemeente weten wat je van het voorstel vindt.

We zitten nu in fase 3. Het voorontwerpbestemmingsplan van Windwinning Culemborg is ambtelijk getoetst en akkoord bevonden op 27 oktober door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Culemborg. Het Voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente Culemborg. Tot 16 december kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeente verwerkt en beantwoordt daarna de zienswijzen. Op dit moment verwachten we dat de gemeente voor de tweede helft van januari een reactie geeft op de zienswijzen.

Wil je weten wat er precies in het Voorontwerpbestemmingsplan staat? Begin dan met de Bestemmingsplan Toelichting gemaakt door Bosch en van Rijn (onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid). Zij helpen Windwinning Culemborg met onderzoeken naar o.a. met de effecten van het windpark op het milieu zoals vogels in het gebied. De effecten op het milieu wordt inzichtelijk gemaakt in het milieueffectenrapport (MER).

Wij raden deze volgorde van lezen aan:

  1. Bestemmingsplan Toelichting
  2. Voorontwerpbestemmingsplan
  3. Regels en definities voorontwerp bestemmingsplan

Deze drie vormen de basis van het voorontwerpbestemmingsplan. In de bijlagen vind je gedetailleerde informatie waarnaar verwezen wordt.

  1. Bijlage A: het Akoestische onderzoek
  2. Bijlage B: het onderzoek naar slagschaduw
  3. Bijlage C: het onderzoek Externe veiligheid
  4. Bijlage D: het onderzoek naar landschappelijk inpassing
  5. Bijlage E: het ecologisch onderzoek
  6. Bijlage F: het gezondheidskundige onderzoek

Voorkeursalternatief Windwinning Culemborg
Er zijn vele varianten voor het aantal en plaats van de windmolens besproken. Ook in de Gebiedstafel. Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers het proces verder ingestoken met zes windmolens op basis van deze argumenten.

Digitale informatieavond woensdag 25 november 19.30 uur
De gemeente Culemborg nodigt je van harte voor de informatieavond op woensdag 25 november a.s. Uiteraard digitaal, zodat het veilig is voor iedereen om erbij te zijn. Naast informatie is er tijdens de avond ook gelegenheid om vragen te stellen. We beginnen om half acht en we verwachten rond negen uur de avond af te sluiten. Wil je erbij zijn, meld je aan via info@culemborg.nl.

Meer informatie
Wilt u meer inhoudelijke informatie over het project? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@windwinningculemborg.nl.

Back To Top