skip to Main Content

Duurzame energiewinning
in de regio

‘Windwinning Culemborg’ is de naam voor het project om zes nieuwe windmolens te bouwen in de buurt van de Pavijen. Deze molens leveren een grote bijdrage aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Windwinning Culemborg is goed voor het jaarlijks opwekken van groene energie voor zo’n 17.000 huishoudens.

De gemeente Culemborg is begin 2016 gestart met een traject om te onderzoeken of het ontwikkelen van windmolens haalbaar is. Dit heeft geleid tot een Windvisie die op 23 november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. In de Windvisie staat nadrukkelijk vermeld dat Culemborgers in het hele proces voor minimaal 50% moeten kunnen meedoen. Coöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco zijn samen aan de slag gegaan om windwinning in Culemborg mogelijk te maken. Allereerst is er gepraat met grondeigenaren in het gebied waar de nieuwe windmolens zouden kunnen komen en is de communicatie met omwonenden van het plangebied en inwoners van Culemborg opgestart. Om informatie te delen en ideeën en suggesties te verzamelen.

Eind februari 2019 heeft het Culemborgs College het principeverzoek goedgekeurd van Vrijstad Windwinning en Eneco voor de ontwikkeling en realisatie van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Met deze goedkeuring is een onderzoeksfase gestart. In de onderzoeken komen allerlei aspecten aan bod die belangrijk zijn om te kunnen komen tot de meest passende locatie voor de windmolens. Denk hierbij aan landschappelijke inpassing, gevolgen voor flora & fauna, geluid & slagschaduw en archeologische bijzonderheden. Deze onderzoeken zijn verwerkt in een Milieu Effecten Rapport (MER). Een MER brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Op deze wijze kan de overheid het milieubelang volwaardig bij haar afwegingen betrekken.

Waar zijn we nu mee bezig

Maart 2019 zijn de eerste onderzoeken gestart voor Windwinning Culemborg. De onderzoeken naar de beste locatie voor windmolens worden verwerkt in een Milieu Effecten Rapport. Dit is onze mijlpalenplanning.

Timeline

2017
december 3

Ontwikkeling beleid

 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid
 • Windvisie
december 3

Start samenwerking

 • Projectorganisatie vormen
2018
januari 1

Ontwikkelaars aan zet

 • Indienen Principeverzoek
2019
februari 1

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

 • Start MER
 • Start Gebiedstafel
2020
mei 1

Start ruimtelijk proces

 • Voorontwerp bestemmingsplan
 • Inspraakprocedure
2021
januari 1

Ruimtelijk proces vervolg

 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingplan
januari 1

Financiering

 • SDE++ aanvragen
 • Ontwikkelen Business case
2022
maart 1

Contractvorming

 • Financiering
 • Koopcontracten
 • Financial Close
maart 1

Financiële participatie

2023
april 3

Voorbereiden bouw

2024
oktober 15

Uitvoeringsfase

 • Bouw
 • Aanleg infrastructuur
2025
oktober 15

Exploitatie

Veelgestelde vragen

Natuurlijk zijn er veel vragen over Windwinning Culemborg. De meest gestelde vragen – en de antwoorden – staan hier:

Back To Top