Ga naar hoofdinhoud

10 meest gestelde vragen aan ons

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. En in Culemborg kan wind, als oneindige energiebron, een belangrijke bijdrage leveren. Vrijstad Windwinning, een coöperatie voor en door inwoners van Culemborg, en duurzaam energiebedrijf Eneco geven actief vorm aan het opwekken van duurzame energie. In Culemborg doen ze dat samen onder de naam Windwinning Culemborg.

Het Voorontwerpbestemmingsplan lag bij de gemeente Culemborg ter inzage van 5 november tot en met 16 december. Op 25 november, is een informatieavond georganiseerd door de gemeente Culemborg om geïnteresseerden te informeren en om vragen te beantwoorden.

De antwoorden op de 10 meest gestelde vragen aan Windwinning Culemborg zijn:

1. Waarom was er zo’n korte periode om bezwaar aan te tekenen?

Het Voorontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 5 november tot en met 16 december. Dit beslaat een periode van zes weken; een periode die in wet is vastgelegd en geldt voor een bezwaarprocedure. Halverwege de procedure, op 25 november, is een informatieavond georganiseerd door de gemeente Culemborg om geïnteresseerden te informeren en om vragen te beantwoorden. Dit moment is gekozen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om voorafgaand aan de informatieavond de stukken door te nemen en naderhand genoeg tijd om een eventuele zienswijze te schrijven. Het Voorontwerpbestemmingsplan is de eerste officiële stap in de ruimtelijke procedure. Er volgt nog een moment tijdens het proces waarop het mogelijk is een zienswijze in te dienen. Dit is bij de ter inzagelegging van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Ook dit moment maken we breed bekend.

2. Wie zijn de spelers en wat zijn de belangen?

De direct belanghebbenden in het gebied zijn uitgenodigd voor de Gebiedstafel. Bij direct belanghebbend moet je denken aan bewoners, organisaties en bedrijven direct in of rondom het gebied van het toekomstig windpark. Ook zijn andere personen/organisaties belanghebbend als ze een ander aantoonbaar belang hebben dan wonen/werken in het gebied.

3. Wat is de Gebiedstafel? Waarom is daar geen oplossing gevonden? Waarom zaten de bewoners van Culemborg-West niet aan tafel?
De Gebiedstafel is mede op initiatief van de omwonenden in het leven geroepen door de initiatiefnemers om alle belanghebbende partijen vanuit het plangebied, maar ook daarbuiten, in staat te stellen direct mee te denken over de vormgeving van het project.

De deelnemers aan de Gebiedstafel (onder leiding van een onafhankelijke voorzitter) zijn:
1. Bewonersplatform: de omwonenden en bewoners uit het plangebied
2. Grondeigenaren: grondeigenaren die een grondovereenkomst hebben getekend
3. Natuur en Vogelwacht Culemborg
4. Tegenwind: tegenstanders van windontwikkeling in dit gebied. Dit zijn deels bewoners, maar zijn ook tegenstanders van buiten het plangebied
5. KCB/Stichting Pavijen: bedrijven van het bedrijventerrein
6. Wijkverenigingen (BEL)
7. Vrijstad Windwinning
8. Eneco

Toehoorders waren de Gemeente en Bosch & van Rijn.

De Gebiedstafel is tot nu toe ongeveer 10 keer bij elkaar gekomen. De deelnemers vertegenwoordigden ieder een eigen achterban. Deze vertegenwoordigers zijn er niet met elkaar uitgekomen als het gaat om het aantal windmolens dat er kunnen komen, omdat de standpunten van een paar stakeholders onoverbrugbaar bleven. Een grote teleurstelling voor alle betrokkenen.
Van Culemborg-West (Parijsch) zaten de bedrijven via Stichting Pavijen aan tafel, de omwonenden werden vertegenwoordigd door het Bewonersplatform en werkgroep Tegenwind. De bewoners uit de woonwijk Culemborg-West hebben niet aan tafel gezeten omdat er tot op heden geen wijkvereniging bekend is en er geen gehoor is gegeven aan de open uitnodiging via plaatsing oproep je te melden voor deelname aan de Gebiedstafel. Voor deelname geld voor alle partijen direct belanghebbenden te zijn in het plangebied.

4. Wat zie ik vanuit mijn woning van de windmolens? Heb ik last van slagschaduw?

De molens zullen door hun hoogte vanaf veel plekken in Culemborg zichtbaar zijn. Er zijn 16 posities gekozen in het Voorontwerpbestemmingsplan om inzichtelijk te maken hoe het windpark er vanaf verschillende afstanden uitziet.

De beschikbare plaatjes kan je vinden in bijlage D bij het Voorontwerpbestemmingsplan vanaf pagina 49. Als voorbeeld volgt hier het plaatje vanaf de Prijsseweg in Parijsch (positie 11).

Voor wat betreft slagschaduwhinder is het onderstaande kaartje gemaakt met de contouren van de slagschaduwhinder van 0 (zwart) en 30 minuten (blauw) per jaar.

Voor details over de definitie van slagschaduwhinder kan je kijken op deze pagina van het activiteitenbesluit. Binnen de 30 minuten-contour (blauw) is er op de gevel van huizen en andere gevoelige objecten jaarlijks maximaal 30 minuten slagschaduwhinder. Buiten de 0 minuten contour (zwart) is er geen slagschaduwhinder. De windmolens worden bij zonnige omstandigheden uitgezet als er meer slagschaduwhinder zou voorkomen.

Over beperking van slagschaduwhinder voor bedrijven zijn geen wettelijke regels gesteld. In de Gebiedstafel kan hierover met elkaar meegedacht worden door aanvullende afspraken te maken die bekostigd zouden kunnen worden met behulp van de NWEA gelden (lokale lusten).

Meer over slagschaduw >>

5. Waarom moeten de windmolens zo hoog worden? Kunnen we niet voor lagere windmolens kiezen?

We staan voor een enorme uitdaging om voor de toekomstige generaties duurzame en betaalbare energie op te wekken. Daarom worden windmolens steeds groter en hoger zodat wij als samenleving duurzame en betaalbare energie beschikbaar maken. Grotere en hogere windmolens leveren per stuk meer stroom op tegen een lagere prijs. De windmolenfabrikanten verbeteren continue de technologie van de molens, de overheid stimuleert dit door de subsidies ieder jaar naar beneden bij te stellen om uiteindelijk uit te komen op een volledig subsidievrije duurzame energievoorziening.

Op dit moment in het project rekenen we met verschillende hoogtes en opbrengsten. Opbrengsten in energieopbrengst en financiële opbrengst zodat er een zogenaamde gezonde businesscase is. Het gemeentelijke doel is om energieneutraal te worden en initiatiefnemers willen dit graag realiseren met een gezonde business case waar het gebied, haar inwoners en initiatiefnemers van meeprofiteren.

6. Zouden minder windmolens ook mogelijk zijn?

Vrijstad Windwinning en Eneco hebben volgens de in de Gebiedstafel toegelichte systematiek het voorkeursalternatief van 6 windmolens bepaald op basis van 3 aspecten:

  • De resultaten van het Milieu Effecten Rapport (MER)
  • De Business Case
  • De sociale component. De sociale component bestaat uit de resultaten van een eerder gehouden enquête onder de inwoners van Culemborg en de input van de Gebiedstafel.

Wil je meer weten waarom de initiatiefnemers het proces verder in hebben gestoken met zes windmolens? Lees de onderbouwing op de website van Windwinning Culemborg.

7. Kan ik meedoen aan Windwinning Culemborg?

Alle inwoners en bedrijven kunnen meedoen met dit project. Je kan meedoen door lid te worden via de coöperatie Vrijstad Windwinning. Het lidmaatschap van Vrijstad Windwinning kost eenmalig € 50. Inschrijven kan met dit formulier. De leden van de coöperatie geven – samen met het bestuur en de projectgroep – mede richting aan de verdere invulling aan het windproject. Denk aan onderwerpen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengst zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt?’ Als lid kan je ook financieel meedoen via leenrondes. Wil je meer weten over leenrondes, neem dan contact op met Vrijstad Windwinning door een mail te sturen naar de penningmeester.

Ook kan je meedoen door je aan te sluiten bij één van de stakeholders in de Gebiedstafel. Iedere directe belanghebbende stakeholder is vertegenwoordigd in de Gebiedstafel waar belangrijke besluiten worden genomen die te maken hebben met de ontwikkeling van het windpark.

8. Hoe moet ik het geluid in de woonwijken van de windmolens voorstellen?

Het geluid van de molens wordt gemeten in dB. Verder geldt er een soort straffactor voor de avond en de nacht. Woningen en andere gevoelige objecten mogen niet in de zogenaamde 47 dB Lden contour liggen. Wanneer dat het geval zou zijn dan wordt de windmolen in een stand gezet dat deze minder lawaai produceert. Bij windmolens langs de autoweg is het geluid van het verkeer over het algemeen sterker dan van de windmolens.
Lees meer over geluid >>

9. Wat gebeurt er met de groene stroom?

De stroom die Vrijstad Windwinning opwekt met de eigen 50% van het windpark, verkopen we aan Betuwestroom. Dat is het stroommerk van alle energiecoöperaties in de Betuwe. Huishoudens en bedrijven in Culemborg kunnen Betuwestroom afnemen. Eneco ontsluit haar groene stroom ook bij voorkeur via lokale afnemers. Dit sluit aan bij de missie van Eneco; Duurzame energie van iedereen.

10. Wat is de impact op het milieu?

Deze impact is uitgebreid onderzocht in het MER, het milieueffectenrapport. Alle details kan je lezen in Bijlagen bij het Voorontwerpbestemmingsplan op de website van de gemeente of hier op de website.

Wil je meer weten over het project? Op de pagina over de voortgang van het project vind je meer informatie >>

Heb je ook een vraag aan ons? Stuur je vraag naar info@windwinningculemborg.nl We beantwoorden hem graag!

Back To Top