Windpark in huidige vorm gesneuveld; Windvisie leeft voort

Op 16 september besprak de raad wat er in haar ogen beter kan aan het proces rondom het tweede windpark in Culemborg. Al voor die raadsinformatiesessie was duidelijk dat het windpark, waarvoor afgelopen februari het voorstel werd ingediend, geen doorgang zou vinden in de voorgestelde vorm. Dat voorstel ziet de raad namelijk niet meer zitten.

De Windvisie leeft voort

Toch zit er nog leven in de Windvisie. Deze Visie is aangenomen omdat Culemborg wil bijdragen aan een toekomst waarin ons energieverbruik geen schadelijke uitstoot veroorzaakt. Sinds het vaststellen van de Windvisie in 2017 is de behoefte aan schone energie zoals wind niet verdwenen. Integendeel: klimaatverandering wordt steeds tastbaarder (met te droge zomers, of juist overstromingen zoals in Limburg) en de Rijksoverheid zet zich meer en meer in voor duurzaamheid. Alles wat we kunnen doen om onze uitstoot te verminderen draagt bij aan het leefbaarder maken van de toekomst. De meeste partijen in de raad voelen die noodzaak ook en spraken tijdens de sessie uit dat er nog steeds ruimte is voor een nieuw windpark bij onze stad.

Lessen trekken

De andere duidelijke les van de raadssessie voor ons is dat het windpark van de toekomst er een moet zijn dat beter aansluit bij de wensen van de inwoners. Dit betekent wat ons betreft veel meer communicatie vanuit Windwinning en tegelijkertijd meer bruikbare input van een brede groep inwoners. We hoorden ook bij de verschillende partijen de onderwerpen waar die communicatie over zou moeten gaan.

Het openen van dat brede gesprek zien we in eerste instantie als taak van de gemeente. Wij zijn uiteraard beschikbaar om waar nodig input te leveren. Alleen zo kunnen we een voorstel vinden dat aan een brede behoefte voldoet. Parallel aan dat proces evalueren wij de opties die passen binnen de randvoorwaarden die de raad heeft gesteld.

Veranderd speelveld

Naast de wijziging van deze randvoorwaarden in april moeten we ook rekening houden met twee andere ontwikkelingen. De eerste is de uitspraak van de Raad van State (zie hier). We bespreken met de gemeente of Culemborg zelf normen gaat stellen voor de vergunning. Verder zijn er mogelijke wijzigingen in de subsidieregeling zoals aangekondigd op Prinsjesdag. Deze zouden de financiële haalbaarheid van het project kunnen veranderen.

Op weg naar een nieuw plan

Als we een mogelijkheid zien voor een nieuw plan dan is het tijd voor een nieuw participatieproces. Randvoorwaarden van dit plan (wat is mogelijk en wat niet) worden gedeeld aan de start van het proces. Voor dit participatieproces komt een apart plan om ons ervan te verzekeren dat we alle stemmen horen, zowel van inwoners als van de gemeente. Zo werken we aan het meest passende windpark voor Culemborg.

Back To Top